آخرین مطالبدانلود رمان PDFصفحه اصلی

دانلود فایل pdfرمان امانت عشق

پارت اول تا اخر رمان امانت عشق

نویسنده: فریده شجاعی

خلاصه رمان:
داستان درباره دختری به نام سپیده تک فرزند یک خانواده شلوغ است که یکی از پسران فامیل علی را دوست دارد اما خانوادش اورا برای سیاوش در نظر گرفته اند….

قسمتی از رمان:

دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ آذر ﻣﺎه و ﺳﺎﻋﺖ دو و ﭘﻨﺠﺎه دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد . ان ﺳﺎﻋﺖ رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﯿﻢ . ﺗﺎ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ زﻧﮓ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻼﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪم . آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﯽ ام در آﻣﺪ :ﺳﭙﯿﺪه ﭼﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﻣﺮﺗﺐ حواسم رو ﭘﺮت ﻣﯿﮑﻨﯽ.

ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪادم ﭼﻮن ﺣﻘﺪ ﺑﺎ او ﺑﻮد . ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﺳﺎﻋﺖ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮم را از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻐﻞ ﻣﯿﺰم ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻢ . ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺳﺮم را ﺑﺎﻻ ﮐﺮدم . دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺼﺒﯽ ام ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد . ﭼﻮن زﯾﺮ دﯾﺪ دﺑﯿﺮ ﺑﻮدم ، آرام ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺻﺪای ﺧﺎﻧﻮم دﺑﯿﺮ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ : ))ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ

ﺗﺎ آﻣﺪم ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﻢ ﺻﺪای زﻧﮓ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ای ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻣﻮﺿﻮع را

دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ ، ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮔﻔﺘﻢ : ))اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارم ﻣﺘﺸﮑﺮم . (( و ﮐﺘﺎﺑﻢ را ﺑﺴﺘﻢ . ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ . ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ھﺮ روز ﺑﺎ ﻣﯿﺘﺮا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ . درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻮای ﺑﯿﺮون را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺘﺮا ﮔﻔﺘﻢ : )) ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪر درﺣﻖ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﮭﻤﻮن ﻣﯿﺪارﻧﺪﻣﯿﺘﺮا ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ : ))ﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮردی!

ﻣﺜﻞ او ﺳﺮم رو ﺗﮑﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ : )) ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد ، ﺣﺮص و ﺟﻮش ، رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ (( …در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮاﯾﺪ اﻣﯿﺮ ﺑﺮادر ﻣﯿﺘﺮا اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﯿﺘﺮا ﮔﻔﺘﻢ

ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﺴﻔﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ

ﭼﻄﻮر؟
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ

آﻧﺠﺎ رو ﺑﺒﯿﻦ

ﻣﯿﺘﺮا ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن اﻣﯿﺮ رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ و ﮔﻔﺖ

ﺑﺮﯾﻢ. ﺗﺮا ھﻢ ﺳﺮ راھﻤﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﻤﻨﻮن
ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻦ

و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ دﺳﺘﻢ را از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون آوردم و ﮔﻔﺘﻢ

ﻣﯿﺘﺮا ﺟﺎن ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ھﺎ ﻧﺸﻮ

ﻣﯿﺘﺮا اﺧﻤﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﻟﻮس ﺑﯽ ﻣﺰه ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ داداش ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪه

ﺧﻨﯿﺪم و دﺳﺘﻢ را ﺟﻠﻮ ﺑﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ . ﻣﯿﺘﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻣﺼﻤﻢ دﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﺻﺮار ﻧﮑﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺪاد ﮔﻔﺖ

ﭘﺲ ﺗﺎ ﻓﺮدا

و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ از او ﺟﺪا ﺷﺪم . ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺰل را زودﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ از ﺑﭽﻪ ھﺎی ﮐﻼس ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ . ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد . وﻗﺘﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﮔﺮم ﺣﺮف زدن ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﻮم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ راه را ﺑﻪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﻢ . ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯿﺮﺳﻢ . از اﻣﯿﺮ ﺣﺮﺻﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روز ھﻤﭙﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد . ﭼﻮن ھﺮ روز در ﺣﯿﻦ ﺣﺮف زدن اﯾﻦ راه را ﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ . ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮردم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم

دانلود مستقیم

www.60tipia.ir
www.60tipia.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن