آخرین مطالبرمان های حمایتیصفحه اصلیعشق بازیلیست کامل رمان ها

رمان عشق بازی

رمان عشق بازی

نویسنده:رها

زمان پارت گذاری هر روز ساعت 16

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق بازی وارد شوید

قسمتی از رمان:

خاتون چیکار میکنید شما
+خفه شو ،کارت و کن
_خاتون ،خان اگه بیاد منو میکشه
+اگه کاری که میگم نکنی من میکشمت،میدونی که؟؟!!
خاتون سمت تخت دراز کشید
دامنش و بالا داد
_بیا کارت و شروع کن،دارم دیوونه میشم
بادیدن ک*ص تپل و سفیدش هوش از سرم پرید
اما واقعا میترسیدم،خان من و زنده نمیزاشت
سمتش رفتم و روی تخت نشستم
پاهاش و از هم باز کرد و دستش و روی ک*صش کشید
_زودباش
هنوز باورم نمیشد ،نمیدونستم چیکار کنم
با ترس دستم و نزدیک بردم
بالمسش ،مقاومت برام سخت بود انگشتم و روی چوچو*لش کشیدم
_بیا بخورش،مگرنه بعد پشیمون میشی
اصلا باورم نمیشد خاتون همچین ادمی باشه
دستم و روی رون پاش گذاشتم و فشار دادم
بعد سرم و نزدیک کردم
با اولین ل*یسی که زدم آه پر لذتی کشید
منم تحریک شده بودم ،از ک*صش گاز ریزی میگرفتم ،اما اون انگار حالیش نبود و با دستش سرم و فشار میداد
سرم و بلند کردم و با دستم داشتم براش میمالیدم
اونم چشماش و بسته بود
نمیدونستم باید چقدر ادامه بدم،واقعا میترسیدم ،حس ترسی که داشتم بر حس لذتم غلبه میکرد .

خاتون از مکث من متوجه شد
_بلندشو،شلوارت و در بیار ببینم چی داری
خیلی سخت بود باورش الان من داشتم خیانت میکردم ،به عشقم،به افسانه
امامجبور بودم ،باید با خاتون راه میومدم مگر نه بد میدیدم
هم من هم افسانه
کمربند شلوارم و داشتم باز میکردم که از کمر شلوارم گرفت و من و کشید سمت خودش.
_چیه نمیخوام عذابت بدم که میخوام یه حالی بدم بهت ،بده؟؟
همه آرزشونه جای تو باشن
شلوارم و پایین داد و بادیدن ک*یرم چشماش خمار شد
_عجب ک*یری داری تو،جووون میده برای جر دادن
دستش و روش میکشید و مالش میداد
خیلی سخت بود ،خس ترس،عذاب وجدان،خیانت،لذت….
چشمام و بسته بودم و سعی میکردم با احساسم کنار میام
اما با خیسی زبونش روی ک*یرم مغزم از کار افتاد
آه پر لذتی کشیدم که با لذت کارش و ادامه داد
انگار خیلی ماهر بود
بعد پنج دقیقه دست از س*ک زدن برداشت و بلند شد
لباسش و دراوردو کاملا لخت جلوم بود.

بدن سفیدش خیلی جذاب بود،اما با فکر کردن به افسانه داغون میشدم ،من داشتم چیکار میکردم
رو تخت نشستم که سمت یکی از کمدا رفت
یه میله دستش اورد
_بخواب رو تخت
+خاتون چیکار میخوای کنی؟؟؟
_میخوام پارت کنم
+اما…
_میگم بخواب
اینقدربلند این و گفت که از ترس پشتم و کردم و خوابیدم
میترسیدم هر لحظه ارباب پیداش شه،اونوقت باید فاتحم و میخوندم
خاتون پشتم نشست
دستش و روی چاک پشتم میکشید
بعد با زبونش خیس کرد
نفسم به شماره افتاده بود ،انگار نفس کشیدن از یادم رفته بود
منتظر بودم اون میله ی آهنی و واردم کنه اما انگشتش و واردم کرد
تاحالا این تجربه رو نداشتم
برام زجر آور بود اما با مشت کردن دستم تعداد انگشتاش اضافه شد
اما اون مثل دیوونه ها بود
_جووون عجب سوراخی داری،حیف ک*ر ندارم مگر نه خودم جرت میدادم
انگشتش و در اومد و سرش و پشتم گذاشت
لیس میزد بعد چند دقیقه بلند شد و باسنم و فشرد ،بعد یه چک سک*سی به باسنم زد.

Rating: 3.0/5. From 3 votes.
Please wait...

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن